Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Sáu 10, 2013

Dương Trung Quốc đòi quyền phúc quyết cho dân

Việc Quốc hội lấy trưng cầu dân ý, lúc đầu tôi cũng như mọi người, thấy hay hay vì có vẻ như dân đen như mình được “tăng giá”. Nhưng rồi trong quá trình góp ý cho hiến pháp, người dân thì âm thầm còn đám “lật pháp” thì làm đủ chiêu, đủ trò tung hỏa mù khắp nơi. Ngẫm lại thì thấy thực ra đa số người dân đâu có quan tâm đến những vấn đề “cao siêu” như Hiến pháp, làm luật bởi lẽ đó không phải là chuyên môn của họ. Người dân đã bầu ra các […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."