Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Tư 15, 2014

Đến Hai Lúa cũng chẳng “ngửi” nổi ông nghị sâu bít

Mới đây ông nghị bạch mao họ Dương nổi tiếng của chúng ta có một cuộc chu du bên đất Mỹ và nhân đó đã tranh thủ ghé thăm BolsaTV để ghi lại chút hình cho bàn dân thiên hạ cùng biết. Thú thực, với tôi, những gì “nhà sử học” cái gì cũng biết tuốt ngoại trừ … sử học này nói ra chẳng khác gì sự làm màu của một nạ dòng thừa cân mà thiếu tình. Nhưng đâu phải chỉ có tôi mà hiện nay, đến các “Hai Lúa” chân chất nơi miền quê cũng đã chán […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."