Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Tư 17, 2014

Phía sau âm mưu xét lại lịch sử

Có một công thức thay đổi lịch sử hiện nay là: 1 đám chủ mưu có tiền (ông chủ) + 1 tay lẻo mép có chút liên quan đến sử học (dân gian gọi bỗ bã là “chuyên viên sủa thuê”)+ 1 lũ lều báo (bè sủa). Theo đó, ông chủ sẽ bơm tiền để lăng xê “chuyên viên sủa thuê” lên các phương tiện truyền thông đại chúng, nâng cấp thương hiệu của tay này lên với 1 danh hiệu êm tai nào đó. Chuyên viên sủa thuê mà có bằng cấp chuyên môn cao (giáo sư – tiến […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."