Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Lê Quốc Quân

Amari TX: Cổ xúy cho gian lận và can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam

Rất nhiều người nước ngoài đến Việt Nam đều thừa nhận: Nhân dân Việt Nam đang được hưởng thành quả của sự nghiệp giải phóng dân tộc, được sống trong độc lập, tự do, cơm no, áo ấm. Đối với quan niệm của nhân dân Việt Nam thì đó là quyền con người cơ bản nhất. Một thực tế không thể phủ nhận là ngày nay, công dân Việt Nam được tự do phát biểu chính kiến của mình về mọi vấn đề. Sự đồng thuận trong xã hội đạt được là kết quả của những tranh luận dân chủ […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."