Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Mười 24, 2013

Cả họ mày thơm!

Dạo này mình có vẻ chán các nhà “rận chủ” rồi thì phải. Cũng như xem mấy con khỉ nó làm trò, lúc đầu còn thấy thú vị, sau nhàm rồi thì chỉ biết lắc đầu: Ôi dào, lại ba cái trò khỉ! Hôm nay qua nhà bác Thiên Lý, thấy có bài “khen cả họ” nhà anh Hãm Diện, đành thỉnh về đây, phần để hầu chuyện bạn đọc, phần để khơi gợi lại niềm cảm hứng “chọc cho khỉ làm trò” khi xưa… Cả họ mày thơm! – Tác giả: Thiên Lý “Họ” ở đây là “họ” của […]

Đã tìm thấy Trần Dân Tiên? – Phần 2

Trong bài “Đã tìm thấy Trần Dân Tiên?”, tôi đã chứng minh (1) Trần Dân Tiên không phải là một bút danh của Hồ Chủ tịch đồng thời đưa ra (2) giả thuyết về các tác giả của cuốn sách này. Cho đến nay, tôi chưa thấy có một phản biện nào chứng minh được quan điểm (1) của tôi là sai. Như vậy, có thể thấy các bạn đọc nghiêm túc đều đồng ý với luận điểm đó của tôi. Nhưng câu hỏi “ai là Trần Dân Tiên?” thì chưa có được câu trả lời xác đáng. Bên cạnh […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."