Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Chu Hảo

Nhận diện người trí thức

Sau khi nước nhà thống nhất và có độc lập rồi, chính thức bước vào công cuộc xây dựng kiến thiết để đất nước ta “ngày càng to đẹp hơn, đàng hoàng hơn”. Vấn đề cải thiện dân sinh dân chủ là điều bức thiết. Giới trí thức rất hăng hái phát huy vai trò tiên phong coi đó như sứ mệnh lịch sử của mình. Nhân đây tôi mạo muội nêu vài thiển ý về một công trình nghiên cứu của Giáo sư Tiến sỹ Chu Hảo với đề tài “Sỹ phu – trí thức Việt Nam” cách đây […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."