Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Hai 17, 2013

Góp ý cho bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Trong bài Hiến pháp là gì?, Đôi mắt đã nói qua về hành vi “đạo hiến” của các vị “rận sĩ – chấy thức” nơi hang ổ “bô shit” và bản “hiến pháp lai căng” này đã được các vị ấy trao cho Ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp ngày 4/2/2013. Xét thấy hành vi lợi dụng đề nghị “góp ý sửa đổi” của nhà nước để “hủy bỏ và thay thế” dự thảo Hiến pháp bằng một bản “cha vơ chú váo” của các vị ấy là lố bịch nhưng không lẽ mình cứ ngồi đó mà chê […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."