Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Tư 14, 2013

Đòi đổi tên nước, các nhà “lật pháp” “tung chiêu” vào chế độ?

Mấy ngày gần đây dư luận lại xôn xao về đề xuất phương án đổi tên nước trở lại thành Việt Nam dân chủ cộng hòa thay cho tên hiện hành. Đề xuất này vốn không hề mới, nhưng nó nóng lên vì gắn với đợt tổng kết 3 tháng lấy ý kiến sửa đổi hiến pháp của ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp. Tôi không rõ số liệu cụ thể mà Ủy ban tổng kết thế nào nhưng qua những gì báo chí thể hiện thì tôi rất lấy làm ngạc nhiên khi Ủy ban lại cho […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."