Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Mười 18, 2013

Mối quan hệ Phật giáo – Tôn giáo – Chủ nghĩa Mác – Khoa học hiện đại

Mới nhìn tên bài ai cũng tưởng bài viết này mang một tư tưởng mê tín [1]dị đoan, nhưng thực chất nội dung trong bài chúng tôi xin trình bày mối liên hệ biện chứng, khoa học và có thật giữa các tư tưởng lớn. Để nhìn nhận sâu sát hơn nội dung vấn đề sẽ nêu, chúng ta phải bỏ định kiến đã có hạn hẹp về không gian, thời gian và cuộc sống mới thâm nhập được vào giáo lý đó, từ đó thấy được điểm khác biệt giữa các giáo lý với nhau. Ngày nay, nhiều nghi […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."