Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Một 16, 2014

“Lão thần”… “ Dương Trung Quốc” và lều báo…

Lão thần”… “Trung Quốc”! Trung Quốc ở đây là ông Dương Trung Quốc, một trong hai người không biểu quyết thông qua Hiến pháp sửa đổi, điều mà cả Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đều cho là bình thường, là quyền của người ta, không thể áp đặt và cũng hoàn toàn hợp pháp, hợp hiến. Cái đáng bàn ở đây là hành động đó có xứng để đám anh hùng bàn phím, nhân sĩ trí thức, bờ lóc vàng, đen la ó bốc lên tận mây xanh rằng […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."