Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Bảy 12, 2016

Báo Nhân dân nói về GS Nguyễn Văn Tuấn: Trí thức đích thực sẽ không hành xử như vậy!

Nhiều năm qua, từ tấm lòng và nhiệt huyết với quê hương, nhiều trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài đã về nước và có đóng góp quan trọng với Tổ quốc. Tuy nhiên, bên cạnh những người mà công lao được nhân dân ghi nhận và trân trọng, lại có người hành xử thiếu đúng mực, nhân danh phản biện để bình luận xuyên tạc, thậm chí có một số việc làm không tương xứng với đạo đức của trí thức… Vài năm gần đây, những người có nhu cầu học tập, nghiên cứu, phản biện xã […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."