Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Mười 15, 2016

Văn tế cá

Hỡi ôi! Cùng là phận cá tôm Khác nơi ăn chốn ở Lúc sống cùng chẳng ai dòm ngó Khi chết rồi kẻ có người không Nhớ khi xưa, Biển cả mênh mông bác vùng bác vẫy Mộng những ngày, Sông dài hồ rộng em quậy em chơi Bác ở miền Trung sóng cồn nước mặn, dân thưa người thớt Tụi em Nam Bắc hồ nông sông cạn, người lắm ngợm đông Bác ở giữa dòng, tầng cao tầng thấp, phù du sản vật, uống ăn ngập mồm Em nơi tù đọng, lớp trước lớp sau, rác rưởi ngập đầu, […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."