Menu

Đạo Sĩ Chăn Gà

Tu xó nhà, la cà xó mạng

Ngày: Tháng Một 23, 2021

“Bạch đầu quân” TBT Nguyễn Phú Trọng: tham vọng hay trách nhiệm?

Ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học (15 tuổi mới chú tâm vào việc học) Tam thập nhi lập (30 tuổi mới lập nghiệp) Tứ thập nhi bất hoặc (40 tuổi thì hiểu sự đời) Ngũ thập nhi tri thiên mệnh (50 tuổi thì hiểu quy luật của trời đất) Lục thập nhi nhĩ thuận (60 tuổi thì nghe thấy gì cũng thấu hiểu) Thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ (70 tuổi thì làm gì cũng bằng cái tâm mà không bị chi phối bởi dục vọng). TBT Nguyễn Phú Trọng Trên đây là đúc […]

Đạo Sĩ Chăn Gà

"Sống đã, rồi hãy viết..."