Vầng trăng huyết

úp mặt vào mây nức nở

Nước mắt rơi

nhòe ướt sắc cầu vồng

Bởi trái đất

ba phần tư mặn chát

Máu nhân gian

hòa biển rộng mênh mông